Constatarea faptelor contraventionale se realizează de personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătăţii, autoritate centrală în domeniul sănătăţii publice, pentru unităţile de pe întreg teritoriul ţării;

Potrivit dispozițiilor legale, direcțiile de sanatate publică au competențe în exercitarea activităţilor de control privind aplicarea prevederilor legale de sănătate publică, deci obiectivele vizate putând fi inclusiv cabinetele/saloanele de înfrumusețare, inspecțiile neputând fi stopate.

Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit în vederea efectuării controlului sau de a accepta efectuarea controlului, ori de a pune la dispoziţia acestui personal documentele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor de control potrivit competenţelor constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei (art. 63 din H.G nr. 857/2011).

               Inspectorii din cadrul acestor direcții au calitatea de agenți constatatori și pot aplica pentru neregulile sesizate sancțiunile specifice reglementate prin H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.

               În înțelesul acestui act normativ prin norme din domeniul sănătăţii publice se înțelege setul de reguli, standarde şi criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sănătăţii publice, aflate în competenţa de reglementare a Ministerului Sănătăţii.

               Potrivit art. 1 lit b) intră sub incidența acestei hotărâri și unitățile constând în:  instituţii din sectorul public sau privat, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societăţi cooperative, organizaţii neguvernamentale, precum şi alte persoane juridice, constituite şi organizate potrivit legii;

               Sancțiunile ce pot fi aplicate cabinetelor de înfrumusețare sunt în principiu amenzile contravenționale, dintre care enumerăm cu titlu de exemplu:

 •  nerespectarea instrucţiunilor şi recomandărilor privind manipularea, transportul, desfacerea şi depozitarea produselor cosmetice, care să permită menţinerea stabilităţii parametrilor calitativi şi a salubrităţii acestora; lipsa sau asigurarea în cantităţi insuficiente din/în dotarea unităţilor a produselor biocide şi a celor de curăţare; – amendă de la 800 lei şi 1.600 pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice;
 • cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice se sancționează neefectuarea sau nepăstrarea înregistrărilor obligatorii în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală conform cerinţelor stabilite de normele de igienă în vigoare;
 • –        neraportarea sau întârzierea raportării către autorităţile de sănătate publică a incidentelor apărute în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală conform cerinţelor stabilite de normele de igienă în vigoare;
 • –        utilizarea creioanelor hemostatice sau alaunului în cabinetele de înfrumuseţare corporală şi utilizarea coloranţilor şi anestezicelor neautorizate în cabinetele de piercing şi tatuaj;
 • –        neinformarea clientului asupra procedurilor şi a efectelor adverse, precum şi neafişarea situaţiilor în care procedura de tatuare, micropigmentare şi/sau piercing poate avea efecte negative asupra sănătăţii clientului;
 • lipsa din dotarea cabinetelor de înfrumuseţare corporală a substanţelor dezinfectante şi a echipamentelor de sterilizare pentru instrumentarul utilizat;
 • –        neefectuarea curăţării şi dezinfecţiei după fiecare client a instrumentarului utilizat în cabinetele de înfrumuseţare corporală sau refolosirea instrumentarului de unică folosinţă;
 • –        folosirea în cabinetele de înfrumuseţare corporală a instrumentarului tăietor-înţepător fără sterilizare prealabilă;
 • funcţionarea cabinetelor de înfrumuseţare corporală fără a avea dotările necesare colectării, îndepărtării şi neutralizării deşeurilor stabilite conform normelor în vigoare;
 • –        utilizarea în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporală a aparaturii cu nerespectarea recomandărilor şi instrucţiunilor prevăzute de producător în cartea tehnică a aparaturii utilizate.

În cazul în care condiţiile de funcţionare a obiectivelor/unităţilor constituie un risc iminent pentru sănătatea publică, personalul împuternicit aplică şi sancţiunea complementară constând în suspendarea activităţilor din cadrul obiectivelor/unităţilor, până la remedierea deficienţelor determinate de săvârşirea contravenţiilor constatate, sau, după caz, până la închiderea unităţii.

În cazul aplicării sancţiunilor complementare, nu se poate solicita reautorizarea funcţionării mai devreme de 6 luni după aplicarea sancţiunii.

               Raportat la acel punct de vedere al Comisiei de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirugie Reconstructivă, adresat Ministerului Sănătății, cu privire la procedura de mezoterapie cu ace (microneedling), în sensul că aceasta nu poate fi realizată de cosmeticiene în saloanele de înfrumusețare, ci doar de către personal medical în cabinete de profil, pentru că este vorba despre un dispozitiv medical din clasa III si există riscul de transmitere a unor boli infecțioase și a generării de prejudicii fizice, estetice și psihologice, apreciez că aceasta nu are rolul unei dispoziții legale propriu-zise și nici nu tranșează definitiv această problemă, ci are doar rol de recomandare, fiind doar un punct de vedere, ce-i drept, al unor specialiști, care probabil va fi avut în vedere în momentul în care se va decide modificarea sau completarea legislației incidente.

               Si din punct de vedere juridic opinia este că această activitate de microneedling nu apare menționată printre activitățile ce pot fi desfășurate în cabinetele de înfrumusețare, potrivit OMS nr. 1136/2007 .

Așadar, până la o viitoare reglementare legală concretă recomandarea mea este:

 • fie să se evite efectuarea acestor proceduri în cabinetele/saloanele cosmetice,
 • fie cooptarea de personal cu pregătire medicală pentru realizarea procedurilor în saloane. Așadar, trebuie adoptat un comportament preventiv. Doar în acest mod putând fi limitate sancțiunile ce pot fi aplicate acestora, începând de la amendă contravențională și până la interzicerea desfășurării activității.