Acest ghid se adresează tuturor persoanelor fizice care obțin sau intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală, în mod individual sau într-o formă de asociere.

Aceste venituri reprezintă venituri impozabile și, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în categoria venituri din activități independente.

1.  ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI ŞI AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII

Persoanele fizice care intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală își pot desfășura activitatea în următoarele forme de organizare:

 1. individual și independent, ca persoane fizice autorizate;
  1. ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
  1. ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Orice activitate economică desfășurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată și autorizată, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/20081.

Autorizarea funcționării nu exonerează persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale de obligația de a obține, înainte de începerea activității, autorizațiile, avizele, licențele și altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfășurarea anumitor activități economice.

Persoanele fizice care intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală au obligația să solicite oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în care își stabilesc sediul profesional, înregistrarea și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice, ca persoană fizică autorizată, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.

Reprezentantul întreprinderii familiale are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării înainte de începerea activității economice.

2.    OBLIGAŢIILE FISCALE DECLARATIVE ŞI DE PLATĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPOZITULUI PE VENIT

 • Depunerea Declarației unice

Ulterior înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării, persoanele fizice au obligația de a depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În declarația unică contribuabilul va completa în mod corespunzător Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi

1              Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.

contribuțiile sociale datorate, prin intermediul căruia contribuabilii își exercita și opțiunea privind determinarea venitului net anual:

–  fie pe baza normelor de venit;

 • fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, aceasta va depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere

2.2.  Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit çi calculul impozitului pe venit

În cazul în care venitul net anual din activități independente se determină pe bază de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizează normele de venit de la locul desfășurării activității. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit.

Normele anuale de venit sunt disponibile pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, secțiunea „Asistență contribuabili”.

Dacă activitatea se desfășoară pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă activității se reduce proporțional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care s-a desfășurat activitatea respectivă.

Astfel, pentru mai bună înțelegere, exemplificăm situația în care o persoană fizică își va începe activitatea la data de 01.04.2022 și va desfășura această activitate, în mod continuu, până la finele anului. În acest caz, pentru stabilirea impozitului pe venit este avută în vedere norma de venit de la locul de desfășurare a activității, redusă proporțional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care se va desfășura activitatea.

Norma anuală de venit, publicată pe site-ul ANAF, este în cuantum de 32.000 lei.

Norma anuală de venit corespunzătoare perioadei de desfășurare a activității se calculează

astfel:

 1. – norma de venit calculată proporțional unei zile: 32.000 lei : 365 zile = 87,6712 lei/zi
  1. – norma de venit se recalculează aferent perioadei de desfășurare a activității (perioada 01.04-31.12) , astfel: 87,6712 x 275 zile = 24.110 lei (venit net anual recalculat)
  1. – impozitul pe venit aferent se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual recalculat, impozitul datorat fiind 2.411 lei (24.110 lei x 10% = 2.411 lei).

În situația în care o persoană fizică desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente (activități de producție, comerț și prestări de servicii) venitul net din aceste activități se stabilește prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

În situația în care persoana fizică desfășoară o activitate inclusă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit și o altă activitate independentă, care nu este inclusă în nomenclator, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

2.2.1.  Ajustarea normei anuale de venit

Persoana fizică poate ajusta norma anuală de venit prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice- Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate. Ajustarea normelor anuale de venit se realizează prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice asupra normelor anuale de venit. Coeficienții de corecție sunt menționați în cuprinsul normelor anuale de venit ce sunt publicate pe site-ul ANAF.2

Exemplu:

O persoană fizică în vârstă de 67 de ani își începe activitatea la data de 01.01.2022, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului. Norma anuală de venit este de 27.600 lei.

Persoana fizică beneficiază de reducerea normei de venit potrivit coeficienților de corecție, în cotă de 50%.

Norma anuală de venit ajustată se va calcula astfel: 27.600 lei x 50% = 13.800 lei (venitul net anual recalculat)

Impozitul pe venit aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual recalculat, astfel:

13.800 lei x 10% = 1.380 lei (impozit)

2.2.2.   Începerea activității în cursul lunii decembrie

În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, trebuie să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.

2.2.3.  Încetarea activității/Întreruperea temporară a activității

În situația în care contribuabilul încetează activitatea în cursul anului, respectiv activitatea se întrerupe temporar, contribuabilul are obligația ca, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, să depună la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate și să recalculeze impozitul pe venit.

2.2.4.   Realizarea unui venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de

100.000 euro

În cazul în care venitul net se determină pe bază de norme de venit dar în anul fiscal anterior s-a înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor contribuabilul are obligația determinării venitului net anual în sistem real.

Cursul de schimb valutar care trebuie utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.3

În această situație contribuabilul completează în mod corespunzător și depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

 • Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

2.2.5.  Termenul de plată al impozitului pe venit

Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

2.2.6.  Registrul de evidență fiscală

În cazul în care contribuabilul optează pentru determinarea venitului net pe bază de norme de venit, acesta are obligația să completeze Registrul de evidență fiscală4, numai în partea referitoare la venituri și nu are obligații privind evidența contabilă5.

2.3.  Stabilirea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate çi calculul impozitului pe venit

În situația în care contribuabilul a optat pentru stabilirea venitului net anual din activități independente, în sistem real, venitul net anual din activități independente se determină pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

2.3.1.  Declararea venitului net anual estimat çi calculul impozitului pe venit

Contribuabilul are obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, și a stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate, până la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului6 sau, în cazul în care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului7. Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil.

Exemplu:

O persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2022, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului și optează pentru determinarea venitului net în sistem real.

Venitul brut estimat este 50.000 lei, iar cheltuielile deductibile estimate sunt în sumă de

30.000 lei. Venitul net anual estimat se determină ca diferență între venitul brut estimat și cheltuielile deductibile estimate, respectiv:

50.000 lei – 30.000 lei = 20.000 lei

 • OMFP nr. 3254/2017 privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Art. 69 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 6 Art. 120 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 7 Art. 120 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Impozitul pe venit anual estimat aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat, astfel:

20.000 lei x 10% = 2.000 lei (impozit)

2.3.2.   Începerea activității în cursul lunii decembrie

În situația în care persoana fizică începe să desfășoare activitatea în luna decembrie a anului de impunere, aceasta trebuie să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.

2.3.3.  Încetarea activității/Întreruperea temporară a activității

În situația în care persoana fizică încetează activitatea în cursul anului, respectiv întrerupe temporar activitatea, aceasta depune în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate la organele fiscale competente și recalculează impozitul pe venit.

2.3.4.  Declararea venitului net anual realizat çi stabilirea impozitului anual datorat

Pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, aceasta are obligația declarării venitului net anual și a stabilirii impozitului anual datorat prin completarea în mod corespunzător a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I – Date privind veniturile realizate, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri. Acest venit se recalculează, după caz, prin deducerea pierderilor fiscale reportate. Din venitul net anual recalculat se deduce, după caz, contribuția de asigurări sociale datorată, stabilindu-se astfel venitul net anual impozabil.

Impozitul anual datorat se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale 8.

2.3.5.  Termenul de plată al impozitului pe venit

Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

2.3.6.  Obligații din punct de vedere al evidenței contabile

Contribuabilul care a optat pentru determinarea venitului net anual pe baza datelor din contabilitate are obligația să organizeze și să conducă contabilitate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidența contabilă, și are obligația să completeze Registrul de evidență fiscală9.

 • Art. 123 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 3254/2017 privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Contribuabilul ale cărui venituri sunt determinate în sistem real și care conduce contabilitate în partidă simplă10 poate opta pentru conducerea evidenței contabile pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens11.

3.    OBLIGAŢIILE FISCALE DECLARATIVE ŞI DE PLATĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL CONTRIBUŢIILOR SOCIALE

3.1  Contribuția de asigurări sociale

Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate12.

3.1.1.  Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate. .

3.1.2.  Cota de calcul al contribuției de asigurări sociale

Contribuția de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul.

Exemplu:

O persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2022, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului, iar venitul net anual determinat în sistem real/normă de venit anual este cel puțin egal cu plafonul de 12 salarii minime brute pe țară.

Aceasta datorează contribuție de asigurări sociale și iși alege baza minimă de calcul (în anul 2022, salariul minim brut este de 2550 lei, iar baza minimă anuală de calcul este 30.600 lei).

Contribuția de asigurări sociale aferentă se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul, astfel:

30.600 lei x 25% = 7.650 lei (CAS)

3.1.3.  Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale

Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează contribuția.

 1. Odinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
 2. Art. 1 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Art. 148 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

3.1.4.  Persoane exceptate la plata contribuției

Contribuabilul nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activitatea independentă dacă13:

 • este asigurat în sisteme proprii de asigurări sociale și nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii;
 • are calitatea de pensionar.

3.1.5.  Exercitarea opțiunii pentru plata contribuției de asigurări sociale

Persoana fizică al cărei venit nu se încadrează în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară poate opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

3.1.6.  Prevederi speciale privind calculul çi declararea contribuției de asigurări sociale

 1. Dacă venitul estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, contribuabilul poate modifica contribuția datorată, rectificând venitul estimat, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate, oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, respectiv până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.
  1. În situația în care contribuabilul estimează pentru anul curent un venit net anual din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară (în vigoare la data depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate) , acesta datorează contribuția de asigurări sociale și are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale.
   1. În situația în care contribuabilul estimează pentru anul curent un venit net anual din activități independente cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, acesta nu datorează contribuția de asigurări sociale, cu excepția situației în care a optat pentru plata contribuției. În acest caz contribuția plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, potrivit legii.

3.2.  Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curen t venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocieri cu persoane juridice, din cedarea

 1. Art. 150 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții și venituri din alte surse a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, ș i are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate14.

3.2.1.  Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară , în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

3.2.2.  Cota de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate

Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei anuale de calcul.

Exemplu:

O persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2022, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului, iar venitul net anual determinat în sistem real/normă de venit anual este cel puțin egal cu plafonul de 12 salarii minime brute pe țară.

Aceasta datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate la baza anuală de calcul (în anul 2022, salariul minim brut este de 2550 lei, iar baza anuală de calcul este 30.600 lei).

Contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei anuale de calcul, astfel:

30.600 lei x 10% = 3.060 lei (CASS)

3.2.3.  Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează contribuția.

3.2.4.  Modalitatea de a opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

Contribuabilul care estimează pentru anul în curs un venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocieri cu persoane juridice, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții și venituri din alte surse a căror valoare cumulată este sub nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară nu datorează contribuția, dar poate opta pentru plata acesteia astfel15:

– dacă depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate până la împlinirea termenului legal de depunere, respectiv până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se

 1. Art. 170 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 2. Art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

datorează contribuția, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul legal prevăzut pentru depunerea declarației; sau

– dacă depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data de 25 mai a anului curent, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate , inclusiv luna în care se depune declarația, respectiv 25 mai a anului următor.

3.2.5.   Prevederi speciale privind calculul çi declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate

 1. Dacă venitul estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, contribuabilul poate modifica contribuția datorată, rectificând venitul estimat, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate, oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, respectiv până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.
  1. În situația în care contribuabilul a estimat pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este mai mică decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, acesta datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 12 salarii minime pe țară și depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.
   1. În cazul în care contribuabilul estimează venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară și realizează un venit   anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu a avut calitatea de salariat și nu s-a încadrat în categoriile de persoane exceptate16 de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute în Codul fiscal, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

4.  OBLIGAŢII ÎN CAZUL ASOCIERILOR FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

4.1.  Dispoziții generale

Persoanele fizice care obțin venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală își pot desfășura activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică ca membri ai unei întreprinderi familiale.

 1. Art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică asociații au obligația să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activității, care să cuprindă inclusiv date referitoare la:

 1. părțile contractante;
  1. obiectul de activitate și sediul asociației;
  1. contribuția asociaților în bunuri și drepturi;
  1. cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuției fiecăruia;
  1. desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice;
  1. condițiile de încetare a asocierii.

Contribuțiile asociaților conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociație.

Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele mai sus menționate.

În cazul unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile și cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în asociere.

4.2.  Depunerea declarațiilor

În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei întreprinderi familiale, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități de înfrumusețare/întreținere corporală, iar asocierea începe activitatea în cursul anului, aceasta este obligată să depună la organul fiscal competent Declarația privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică çi entități supuse regimului transparenței fiscale – formular 223, pentru venitul estimat a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Declarația se completează și se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice.

Fiecare asociat are obligația să depună Declarația unică privind impozitul pe venit çi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România çi contribuțiile sociale datorate pentru anul … completată corespunzător, prin intermediul căreia își exercita și opțiunea privind determinarea venitului net anual, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, fie pe baza normelor de venit, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Întreprinderile familiale constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități de înfrumusețare/întreținere corporală, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, au obligația depunerii Declarației anuale de venit pentru

asocierile fără personalitate juridică çi entități supuse regimului transparenței fiscale, denumită în continuare declarație anuală de venit – formular 204.

Declarația anuală de venit se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare și cuprinde distribuția venitului net/pierderii aferent asociaților.

Determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în declarația anuală de venit – formular 204 se realizează pe baza informațiilor din Registrul de evidență fiscală.

Venitul/Pierderea anual/anuală realizat(ă) în cadrul asocierii se distribuie asociaților proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere.

Fiecare asociat are obligația de a depune, în termenul legal, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate, în care va înscrie venitul net/pierderea care îi revine din activitatea asociației, pe baza copiei declarației anuale de venit – formular 204 transmisă de către asociatul desemnat.

5.  TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

 • Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

Contribuabilii, persoane fizice, care realizează în mod individual sau în asociere venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală, au obligația să țină evidențe corecte și complete ale tuturor operațiunilor efectuate în desfășurarea activității lor cu ajutorul Jurnalului de vânzări, și al Jurnalului de cumpărări și se înregistrează în scopuri de TVA în următoarele situații:

 1. prin opțiune;
 2. la depășirea plafonului de scutire de 300.000 lei prevăzut în Codul fiscal;
 3. în situația în care efectuează achiziții intracomunitare, prestează sau primesc servicii către/de la persoane impozabile din UE.

În situația în care contribuabilii depășesc plafonul de scutire prevăzut în Codul fiscal sau optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA17, pot solicita înregistrarea astfel:

– contribuabilii care își desfășoară activitatea individual depun Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfăçoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – 070 completând în mod corespunzător rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secțiunea TVA, sau Declarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum çi pentru radierea înregistrării fiscale – formular 700, după caz.

 • contribuabilii care își desfășoară activitatea în cadrul unei întreprinderi familiale depun Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri çi alte entități fără personalitate juridică – formular 010, sau Declarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor

 1. potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

ulterioare înregistrării fiscale, precum çi pentru radierea înregistrării fiscale – formular 700, după caz.

În situația în care se efectuează achiziții intracomunitare, se prestează sau se primesc servicii către/de la persoane impozabile din UE, dacă persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA18 (sau nu optează/nu este obligată pentru această înregistrare), atunci:

 • contribuabilii care își desfășoară activitatea individual pot solicita înregistrarea19 prin depunerea Declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfăçoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – formular 070 (pentru contribuabilii persoane fizice) sau a Declarației pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale – formular 700, după caz;
 • contribuabilii care își desfășoară activitatea în cadrul unei întreprinderi familiale pot solicita înregistrarea20 prin depunerea Declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri çi alte entități fără personalitate juridică – formular 010, sau a Declarației pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum çi pentru radierea înregistrării fiscale – formular 700, după caz.

Pe baza declarației de înregistrare, organul fiscal eliberează certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA și data de la care contribuabilul devine persoană înregistrată în scopuri de TVA.

5.2.  Declarații fiscale

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA21 au obligația să depună la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege următoarele declarații fiscale:

 1. Decont de taxa pe valoarea adăugată (formularul 300):
 2. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică;
 3. trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic;
 4. semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic.
 5. Declarație informativă privind livrările/prestările çi achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoane înregistrate în scopuri de TVA (formularul 394) – lunar/trimestrial.

Declarația se depune până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului, inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul declarației. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declarației pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.

C.     Declarație recapitulativă   privind   livrările/achizițiile/prestările   intracomunitare

(formularul 390) – se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni

 1. IDEM 16
 2. potrivit art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare
 3. IDEM 18
 4. potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

calendaristice numai pentru lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru operațiunile efectuate22.

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA23, care efectuează achiziții intracomunitare, prestează sau primesc servicii către/de la persoane impozabile din UE, au obligația să depună la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege următoarele declarații fiscale:

 1. Decont special de taxă pe valoarea adăugată (formularul 301) – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea operațiunilor;
 2. Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formularul 390) – se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice pentru lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru operațiunile efectuate24 .

6.  OBLIGAŢIA DE A UTILIZA APARATE DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE

Persoanele fizice care realizează în mod individual sau în asociere venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală și încasează integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate direct către populație, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale25.

 • INFORMAŢII SUPLIMENTARE Informații detaliate se pot obține:
 • accesând pagina de Internet, www.anaf.ro;
 • telefonic, la Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60;
 • la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

8.  LEGISLAŢIA FISCALĂ ŞI MATERIALE INFORMATIVE

 • Art. 325 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 23 potrivit art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare 24 Idem 21

25 Art. 1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.28/1999, republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.