Context
-Iulie 2020, Ministerul Fondurilor Europene lanseaza în consultare publică un Proiect de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul impactului pandemiei COVID-19 pentru IMM-urile a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de
alertă.
-August 2020, se publica in Monitorul Oficial OUG 130 prin care se vor acorda ajutoare din fonduri europene in valoare totala de 1 miliard de euro persoanelor fizice autorizate, microintreprinderilor si firmelor mici si mijlocii.

Institutii publice implicate
Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri (MEEMA) in parteneriat cu Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) va îndeplini funcția de administrator al schemei de ajutor de stat al celor 3 instrumente.

Forme de sprijin
1. MICROGRANTURI

2.GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU
3. GRANTURI PENTRU INVESTITI

 1. MICROGRANT

VALOARE GRANT: 2.000 EURO
BENEFICIARI ELIGIBILI
a) IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețineau salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
b) PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in Anexa nr.1
c) PFA/CMI daca au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență;
Dovada implicarii in activitatile legate de COVID-19, dar si pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexa la cererea de finantare emis de unitatea sanitara unde a prestat serviciul beneficiarul/directia de sanatate publca judeteana, dupa caz,
care va fi stabilit la nivelul Ghidului solicitantului.
CONDITII CUMULATIVE BENEFICIARI
1) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;
2) au obținut o CA în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor menționați mai sus la pct. b) și c);
3) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
CHELTUIELI ELIGIBILE
a) stocuri de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS – CoV – 2;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice
h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul de stat.

2. GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

VALOARE GRANT

1. 2.000 euro pentru firme cu CA intre 5.000 – 13.500 euro

 1. 15% din CA (maxim 150.000 euro) pentru firme cu CA intre 13.501 – 1.000.000 euro
 2. 150.000 euro pentru firme cu CA peste 1 milion de euro
  BENEFICIARI ELIGIBILI
  IMM-uri a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS-COV-2 sau a caror activitate a fost a fost interzisa sau redusa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta si care activeaza in urmatoarele domenii de activitate:
  – restaurante,
  – hoteluri,
  – cafenele,
  – industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia,
  – servicii din domeniul transporturilor,
  – agențiile de turism,
  – edituri/librării/biblioteci,
  – industrii creative
  – organizatori de evenimente
  Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la Anexa nr. 2.
  Sunt considerare eligibilie inclusiv ONG-urile cu activitate economica din domeniul invatamant.
  CONDITII CUMULATIVE BENEFICIARI
  a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare; In perioada 1 august – 15 septembrie 2020, MEEMA elibereaza certificate de situatii de urgenta, la cerere, operatorilor economici a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19 in perioada starii de urgenta.
  b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
  c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
  d) mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului, cu exceptia situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri.
  CHELTUIELI ELIGIBILE
 3. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii
 4. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 5. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 6. cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;
 7. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-COV-2;
 8. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 9. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării
 10. cheltuieli privind plata datoriilor la bugetul catre bugetul statului.

3. GRANTURI PENTRU INVESTITII

VALOARE GRANT : 50.000 – 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.
Firma beneficiară va trebui să aduca un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15%.
Acest aport minim crește la 30% pentru firmele din București și județul Ilfov.
BENEFICIARI ELIGIBILI
IMM-uri care implementează investiții necesare pentru:
a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări de servicii;
b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii;
DOMENII DE ACTIVITATE
a) Industria alimentara, panificatie, patiserie si alte activitai asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distributie si ambalare;
b) Industria auto si servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparatii si spalatorii auto si alte asemenea;
c) Energie si echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienta energetica;
d) Constructii, materiale de constructii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii in constructii;
e) Servicii de transport, inclusiv servicii de transport international;
f) Servicii de ingrijire si intretinere corporala;
g) Servicii de reparatii si intretinere;
h) Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante si servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifica de agrement;
i) Confectii metalice/lemn/mobilier;
j) Confectii textile/pielarie;
k) Industria farmaceutica si echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru interventii in situatii de urgenta;
l) Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii si serviciilor creative;
m) Servicii de educatie: crese si gradinite, scoli;
n) Servicii de sanatate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale si alte asemenea,
o) Comert.

Lista codurilor CAEN eligibile este prevazuta in Anexa nr.3.
CONDITII CUMULATIVE BENEFICIARI
1) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
2) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
3) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
4) realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
5) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
6) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.
CHELTUIELI ELIGIBILE
a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea,
managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.
Beneficiarii de granturi pentru investitii productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza sumele si pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:
a) Cheltuieli cu reabiliarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona;
b) Cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru transport persoane si marfuri necesare pentru desfasurarea activitatilor de transport, cu exceptia mijloacelor de transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora.
c) Cheltuieli privind dotarea mijloacelor de trnsport existente cu echipamente si tehnologii care conduc la imbunatatirea confortului/calitatii serviciilor de transport persoane si marfuri prestate.