Toţi asociaţii au următoarele drepturi:

a)     Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului statut, cu excepţia membrilor observatori;

b)    Să participe la manifestările organizate de Asociaţie, în condiţiile stabilite de Consiliul Director;

c)     Să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţilor şi de realizare a obiectivelor Asociaţiei;

d)    Să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asociaţiei şi să primească în acelaşi timp informaţiile solicitate;

e)     Să primească, pentru merite deosebite, diplome de onoare, bonificaţii sau alte recompense nepecuniare, la propunerea Preşedintelui şi după aprobarea de către Consiliul Director;

f)     Să participe la elaborarea şi implementarea acţiunilor Asociaţiei, conform statutului de membru partener;

g)     Să utilizeze baza materială şi informatională a Asociaţiei;

h)    Să beneficieze de toate serviciile prestate de Asociaţie şi destinate asociaţilor;

i)      Să beneficieze de reduceri de preţ, la toate serviciile prestate de Asociaţie şi destinate diferitelor persoane fizice şi juridice nemembre, în conformitate cu hotărârile Consiliului Director;

j)      Să utilizeze alături de nume, calitatea de Membru al “Asociaţiei COSMETOLOGILOR”.

Art. 16 Toţi membrii au următoarele obligaţii:

a) Să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;

b) Să plătească cotizaţia stabilită de Consiliul Director; Adunarea Generală poate admite primirea ca membri simpli cu titlu gratuit, fără ca aceştia să achite cotizaţia lunară.

c) Să acționeze pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

d) Să promoveze standardele, principiile şi imaginea Asociaţiei;

e) Să contribuie la realizarea acţiunilor propuse de Asociaţie;

f) Să respecte normele eticii şi principiile deontologiei profesionale;

g) Să respecte standardele şi recomandările Asociaţiei;

h) Să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociaţie;

i)   Să contribuie la formarea şi dezvoltarea bazei de date şi informaţii a Asociaţiei;

j)   Să acorde o atenţie deosebită formării profesionale continue proprii;

k) Să participe, la solicitarea Consiliului Director, la adunările şi manifestările iniţiate de organele de conducere ale Asociaţiei, la activităţile profesionale, precum şi la şedintele organelor de conducere din care fac parte;

l)   Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor.

Pierderea calităţii de membru, indiferent de categoria în care se încadrează, se realizează dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii:

a) Prin decizia Consiliului Director (membrilor fondatori) dacă respectivul membru nu corespunde tiparului asociaţiei sau dacă obiectivele asociaţiei nu sunt aceleaşi cu ale sale;

b) Neplata cotizaţiei trimestriale pentru trei luni. Pierderea calităţii se realizează la propunerea Consiliului Director prin hotărâre a Adunării Generale, fiind precedată de o suspendare a drepturilor pentru o perioadă de 2 luni.

c) La cererea membrului. Pierderea calităţii de membru se realizează automat la momentul înregistrării cererii, în lipsa unor dispoziţii contrare.

d) Prin săvârşirea de fapte care aduc atingere intereselor şi prestigiului Asociaţiei.